Privatumo politika | Terra Publica

Privatumo politika

Mes saugome Jūsų privatumą, todėl renkame tik tuos duomenis, kurie būtų reikalingi kokybiškam www.terrapublica.lt paslaugų teikimui.

Bendrosios nuostatos

 1. VšĮ „Terra Publica“, įmonės kodas 135777892, buveinės adresas Taikos pr. 122-1, Kaunas (toliau – Bendrovė), saugodama bei gerbdama savo klientų, įskaitant Bendrovės interneto svetainės www.terrapublica.lt (toliau – Svetainė) pirkėjų bei lankytojų (toliau – Klientai) teisę į privatumą ir įsipareigoja teisėtai tvarkyti, prižiūrėti, užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 2. Šia privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuojama Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarka bei principai.
 3. Naudojantis Bendrovės Svetaine, perkant prekes iš jos, naudojantis paslaugomis, Klientai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruojantis, apsiperkant Svetainėje pažymima varnelė „Perskaičiau ir sutinku“. Privatumo politika taip pat skelbiama Svetainės skiltyje „Privatumo politika“. Šis punktas netaikomas tiems veiksmams, kuriems reikia atskiro Klientų sutikimo.
 4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

 

Naudojamos sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Klientas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
 3. Kliento sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.
 6. Bendrovė – VšĮ „Terra Publica“, įmonės kodas 135777892, buveinės adresas Taikos pr. 122-1, Kaunas, Lietuva.
 7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

Kokius jūsų asmens duomenis renkame?

 1. Bendrovė renka ir tvarko Kliento asmens duomenis, kuriais su mumis nusprendžia pasidalinti užsisakydami prekes, registruodamiesi ar (ir) užsisakydami naujienlaiškį:
 • vardas;
 • pavardė;
 • adresas;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • registruojantis per Facebook, mes renkame jūsų viešo profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).
 1. Bendrovė renka ir toliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas netiesiogiai pateikia, lankydamasis, registruodamasis ir (ar) užsakydamas paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Kliento naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Klientui prisijungus prie Svetainės:
 • prisijungimų IP adresai ir laikas;
 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
 • duomenys susiję su naršymu internete, naudojant slapukus.

 

Kokiais tikslais renkame jūsų asmens duomenis?

 1. Bendrovė renka ir tvarko Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

15.1. Svetainės prekių ar paslaugų užsakymo tikslais.

15.2. Kliento pateikto prekių ar paslaugų pirkimo užsakymo apdorojimui ir įvykdymui. Taip pat kitų Klientų identifikavimui Bendrovės Svetainėje Klientui registruojantis joje ir (ar) rašant komentarus.

15.3. Efektyvaus naršymo ir Svetainės tobulinimo tikslais.

15.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant užtikrinti nuolatinį Svetainės vystymą ir geresnių pasiūlymų pateikimą Klientui. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

 1. Klientas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą, koreguoti savo asmens duomenų teikimą pagal tikslus, gauti papildomą informaciją apie renkamus ir saugomus jo asmens duomenis atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui el. paštu [email protected].

 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

 1. 13 punkte nurodyti Kliento asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. 14 punkte nurodyti Kliento asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 2 (dvejus) metus.
 2. Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba Bendrovės įgalioto darbuotojo.

 

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

 1. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
 • teikiant Svetainėje siūlomas prekes ar paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Bendrovės pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, prekių užsakymas ir pan.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
 • kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu.
 1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 2. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Klientų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
 3. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Klientų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

 

Kokius slapukus naudojame?

 1. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti efektyvų naudojimąsi Svetaine, įsiminti jūsų pageidaujamą kalbą, sužinoti apie Klientų elgesį, analizuoti tendencijas, pateikti aktualesnius pasiūlymus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko puslapyje, tobulinti svetainę ir Klientų aptarnavimą. Naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Klientų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Kliento sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus.
Slapuko pavadinimas Saugojimo laikas Slapuko aprašymas ir tikslas
PHPSESSID Sesijos metu  

Bendrasis sesijos slapukas, naudojamas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.

_ga 2 metai  

Analitiniai slapukai (Google Analytics) skirti vartotojo atpažinimui, apsilankymo tikslų įvertinimui, ataskaitų parengimui apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų Kliento patirtį lankantis svetainėje.

_gid 24 valandos  

Analitiniai slapukai (Google Analytics) skirti vartotojo atpažinimui, apsilankymo tikslų įvertinimui, ataskaitų parengimui apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų Kliento patirtį lankantis svetainėje.

_gat 1 minutė  

Analitiniai slapukai (Google Analytics) skirti vartotojo atpažinimui, apsilankymo tikslų įvertinimui, ataskaitų parengimui apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų Kliento patirtį lankantis svetainėje.

fb 3 mėnesiai  

Funkcinis Facebook slapukas, naudojamas generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip vartotojas naršo interneto svetainėje.

 1. Klientas išreiškia savo sutikimą leisti Bendrovei įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“.

Baigiamosios nuostatos

 1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://www.terrapublica.lt/privatumo-politika/ ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami terrapublica.lt
 2. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje privatumo politikoje, apie tai informuosime terrapublica.lt.
 3. Ši Bendrovės privatumo politika galioja nuo 2020 m. gruodžio 5 d.
Navigacija
Uždaryti

Mano krepšelis

Uždaryti

Mėgstamos prekės

Neseniai peržiūrėti

Uždaryti

Smagu jus čia matyti!

Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami užsakymo įvykdymui, patogesniam naršymui šiame tinklalapyje bei kitoms reikmėms, kurios aprašytos mūsų privatumo politikoje.

Jau turite paskyrą?

Uždaryti

Kategorijos